Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie

W dniu 09 sierpnia 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i  promowanie strategii niskoemisyjnych, Nazwa schematu: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.

Gmina Świecie wraz z Partnerem Projektu Powiatem Świeckim realizują projekt pn. „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”. Przedmiotem projektu jest budowa 9,646 km ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie. W ramach prac realizowane są następujące działania:

 • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286C poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - ul. Bydgoska,
 • rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko-Topolno, polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, gmina Świecie,
 • budowa ścieżki rowerowej w ul. Małcużyńskiego, Wojska Polskiego i Ciepłej w ramach projektu „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”,
 • budowę ścieżki rowerowej od ul. Chmielniki do ul. Sienkiewicza na dz. 502/2, 476, 457/22, 457/4, 451/6, 345/125, 639, 475/1 w ramach projektu: „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”,
 • budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Żwirki i Wigury na działkach 200/59, 200/105, 200/103 w ramach projektu: „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”.

Projekt jest kontynuacją realizowanych przez gminę Świecie projektów i zapewnia kontynuację inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczanie korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego. Celem projektu jest ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego.

Koszt całkowity zadania: 6 363 498.39 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 5 761 400.46 zł.
Wydatki niekwalifikowalne: 602 097.93 zł.
Dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 746 459.59 zł., co stanowi 47,67% wydatków kwalifikowalnych
Okres realizacji 05.06.2017 r. do 30.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu w 2018 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 Wskaźniki produktu:

 • długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] 9.646 km
 • długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km] 9.646 km
 • liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] 12 szt.
 • liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] 30 szt.

Wskaźnik rezultatu:

 • liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów osoby 306 osób
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) tony równoważnika CO2 1.736

ANEKS NR 1

„Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”

W dniu 15 maja 2019 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr WP-II-C.433.3.64.2018 zawartej w dniu 9 sierpnia 2018 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów całkowitych ww. projektu oraz okresu realizacji inwestycji.

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 713 469,23 zł.

Okres realizacji inwestycji został wydłużony do 2018-10-31

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostaje niezmienione i wynosi 2 746 459.59 zł.