Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie

W dniu 12 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-142/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i  promowanie strategii niskoemisyjnych, Nazwa schematu: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.

Gmina Świecie realizuje projekt pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie”.

Przedmiotem projektu jest budowa 1,51 km ścieżki rowerowej na terenie gminy Świecie. W ramach prac realizowane są następujące działania:

 • Roboty budowlane
 • Promocja projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczenia korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego. Celem projektu jest ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego. Projekt jest kontynuacją realizowanych przez gminę Świecie projektów i zapewnia kontynuację inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych.

Koszt całkowity zadania: 1 658 998,45 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 1 658 998,45 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi: 284 956,32 zł., co stanowi 17,18% wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji 21.05.2018 r. do 15.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu w 2019 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - 1,51 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – 5 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – 10 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów 1,51 km
 • Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych 1,51 km

Wskaźniki rezultatu tj.:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 19,88 tony równoważnika CO2
 • Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów 87 600,00 osoby

zostaną osiągnięte w 2020 r.

W listopadzie 2018 r. Gmina zakończyła prace budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach ww. Projektu. Przedmiotem projektu była budowa 1,51 km ścieżki rowerowej na terenie gminy Świecie.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-142/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i  promowanie strategii niskoemisyjnych, Nazwa schematu: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.

W ramach ww. Projektu prowadzone są również działania promocyjne.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczenia korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego. Celem projektu jest ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego. Projekt jest kontynuacją realizowanych przez gminę Świecie projektów i zapewnia kontynuację inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji 21.05.2018 r. do 15.01.2019 r.

W ramach promocji Projektu został wyprodukowany spot reklamowy na temat zrealizowanej inwestycji.

Informacja na temat spotu reklamowego dostępna jest na stronie www.swiecie.eu https://www.swiecie.eu/pl/news/gmina-inwestuje-w-%C5%9Bcie%C5%BCki-rowerowe-wideo.

W ramach promocji projektu 12.12.2018 r. wyemitowany został wywiad z Burmistrzem Świecia w programie „Po obu stronach Wisły”. Program można obejrzeć na stronie TVP 3 Bydgoszcz

https://bydgoszcz.tvp.pl/40404779/po-obu-stronach-wisly-12122018.


ANEKS NR 1

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie”

W dniu 28 czerwca 2019 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr WP-II-C.433.3.15.2018 zawartej w dniu 12.09.2018 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu oraz wartości dofinansowania.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 653 851,65 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 653 851,65 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 372 164,74 zł, co stanowi 22,50% wydatków kwalifikowalnych

Wkład własny: 1 281 686,91 zł