Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

W dniu 23 maja 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 dla osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji.

Przedmiotem Projektu jest rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa siedziby Ośrodka z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań z zakresu integracji społecznej i walki z wykluczeniem społecznym.

Rozbudowa Ośrodka pozwoli na rozszerzenie działań integracyjnych na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, tak aby zapewnić im lepszy start, a rodzicom umożliwić działania wspierające i ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie. W zakresie projektowanej przebudowy przewiduje się termomodernizację istniejącego obiektu, wykonanie koniecznych przyłączy, wykonanie infrastruktury komunikacyjnej, tzn. nawierzchni utwardzonych: chodników, miejsc postojowych, wykonanie trawników, zieleni na terenie niezabudowanym.

W ramach inwestycji przewiduje się następujące rodzaje prac:

 • roboty budowlane
 • roboty dotyczące instalacji wod-kan wewnętrznych
 • roboty dotyczące instalacji c.o.
 • roboty dotyczące instalacji wod-kan zewnętrznych
 • roboty dotyczące instalacji elektrycznych
 • zakup wyposażenia
 • promocję projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększony dostęp do usług społecznych. Cel ten, w ramach przedmiotowego projektu, zostanie osiągnięty poprzez rozbiórkę części budynku oraz przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji wraz z zakupem wyposażenia. Główny cel przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wsparcie osób wykluczonych społecznie poprzez działania integracyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz zwiększenie dostępu do tego rodzaju usług.

Koszt całkowity zadania: 1 688 030,58 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 1 620 242,33 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 1 150 534,07 zł.

Okres realizacji 03.10.2017 r. do 30.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu w 2018 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - szt. - 1.
 • Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności - szt. – 1

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności - osoby – 230 osób. Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2019 r. do roku po zakończeniu inwestycji.

Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

W dniu 28 czerwca 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-C.433.6.41.2017 zawartej w dniu 23 maja 2018 r. na realizację ww. zadania, zmieniający termin zakończenia realizacji Projektu do 31.07.2018 r.


Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

W dniu 12 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do Umowy nr WP-II-C.433.6.41.2017 zawartej w dniu 23 maja 2018 r. na realizację ww. zadania, zmieniający termin zakończenia realizacji Projektu do 07.09.2018 r.