Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest przy obiektach Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Adres Punktu: Sulnówko 74 C, 86 – 100 Świecie.

2) Dojazd do PSZOK jest oznakowany tablicami informacyjnymi.

3) PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sulnówko 74 C, 86 – 100 Świecie.

4) PSZOK jest oznakowany, ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

5) PSZOK jest czynny we wtorki w godz. 7 30 - 17 00 oraz w soboty w godz. 7 30 - 12 00.

6) Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne, wymienione w pkt 11, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych z terenu gminy Świecie.

7) Odpady są dostarczane przez mieszkańców osobiście.

8) Ilość odpadów dostarczonych jednorazowo przez mieszkańca nie może przekroczyć 2m3, z zastrzeżeniem pkt 9.   

9) Ilość odpadów budowlanych przywieziona do PSZOK nie może być większa niż 2 m3z danej nieruchomości w ciągu roku.

10) PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania  z tworzyw sztucznych (m.in. PET, PE, PP, PS),
- opakowania z metalu (m.in. puszki aluminiowe po napojach, puszki stalowe po konserwach),
- opakowania wielomateriałowe (m.in. opakowania po płynnej żywności złożone z papieru, folii i aluminium np. tetra-paki, laminaty z folii, papieru i PE np. opakowania po zupkach w proszku, po kosmetykach),
- odpady papieru i tektury nieopakowaniowe m.in. gazety, książki, zeszyty,
- odpady tworzyw sztucznych nieopakowaniowe m.in. meble ogrodowe, skrzynki, wiadra, doniczki,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
- zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne,
- zużyte tonery, płyty CD i DVD,
- termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć,
- przeterminowane leki, chemikalia, detergenty, środki ochrony roślin m.in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
- odpady wielkogabarytowe (m.in. meble, okna, drzwi),
- szkło zbrojone i hartowane,
- opony,
- odpady zielone,
- popiół,
- tekstylia,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.

11) Odpady przywiezione do PSZOK, których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstw domowych – nie są przyjmowane.

12) Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

13) Rozładunek przyjmowanych odpadów dostarczający wykonuje samodzielnie, pod nadzorem pracownika Punktu, który wskazuje miejsce umieszczania odpadów.

14) Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami pracownika PSZOK, skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd dostawcy, na jego koszt i ryzyko.

15) W przypadku dostarczenia odpadów selektywnie zebranych, które zostały zanieczyszczone innymi odpadami – dostarczający ma obowiązek posegregowania odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika Punktu. W przypadku, gdy dostarczający nie posegreguje przywiezionych odpadów – mogą być one przyjęte za uiszczeniem opłaty w wysokości określonej, jak dla odpadów zmieszanych.

16) W PSZOK nie są przyjmowane takie odpady, jak:

- materiały zawierające azbest,
- szyby i części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, zużyte filtry olejowe itp.),
- odpady w opakowaniach cieknących,
- odpady skażone bakteriami chorobotwórczymi,
- odpady radioaktywne,
- odpady bez możliwości wiarygodnej identyfikacji.

17) Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych, gdy opady są zanieczyszczone lub przyjęcie odpadów byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

18) Zebrane selektywnie odpady są przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

19) W PSZOK prowadzony jest rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.

20) Wjazd dostarczającego odpady na teren punktu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu PSZOK.  

21) Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej gminy Świecie, Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

www.ekowisla.pl
www.swiecie.eu

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.