Projekt „Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Projekt „Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju”

Wiedza Edukacja RozwójEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Świecie wraz z innymi gminami powiatu świeckiego, Gminą Bukowiec, Gminą Jeżewo, Gminą Drzycim, Gminą Lniano, Gminą Osie, Gminą Pruszcz, Gminą Świekatowo oraz  z Powiatem Świeckim w roli Lidera i z Firmą CERTES Sp. z o. o. w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonego w zakresie działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pn. „Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju.”

W ramach projektu dofinansowane są zadania poprawiające efektywność zarządzania usługami administracyjnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 430 034,35 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1 203 666,35 zł.