Program Rodzina 500+

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Program Rodzina 500+

Od 1 kwietnia 2016 roku nasza gmina rozpoczęła realizację ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Rodzina 500+.

Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach pomocy rodziny wychowującej dzieci otrzymują świadczenie wychowawcze, które wynosi 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Ustawa przewiduje, że świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie przysługuje bez względu na osiągany dochód przez rodzinę. Natomiast świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje wówczas gdy dochód rodziny nie przekroczy kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne – kwoty 1200 zł. Świadczenie wychowawcze nie jest uwzględniane przy obliczaniu dochodów i ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych czy świadczeń z pomocy społecznej.
Wypłata świadczenia wychowawczego może nastąpić dopiero po złożeniu wniosku przez osobę ubiegającą się i otrzymaniu przez nią rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Dla mieszkańców Gminy Świecie jest to Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu, ulica Wojska Polskiego 124, czynny w godzinach pracy urzędu. Wnioski można składać również drogą elektroniczną.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

• do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;
• w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
• w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
• w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
• w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pobierz

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o deklarowanych dochodach za 2016 r. osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

1) formie opłacanego podatku,
2) wysokości przychodu,
3) stawce podatku,
4) wysokości opłaconego podatku,

- zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
1) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o przeprowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
2) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
3) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
4) inne dokumenty potwierdzające prawo do ustalenia świadczenia wychowawczego.

Pozostałe podstawowe dane o dochodach z Urzędu Skarbowego pozyskiwane są za pomocą systemu informatycznego przez Urząd Miejski po złożeniu wniosku.

Przy ubieganiu się o świadczenia 500+ na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- drugie z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wypłata świadczenia nastąpi w sposób dogodny dla rodziców: na konto lub w kasie Urzędu.