Plan polowań zbiorowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Plan polowań zbiorowych

ROK 2019

Informacja Koła Łowieckiego nr 94 „Cis”

W załączniku informacja Koła Łowieckiego nr 94 „Cis” dotycząca terminu i miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019.

Plan polowań - pobierz


Informacja WKŁ Nr 261 ”Orzeł”

Informujemy, że w dniu 02.02.2019 r w obwodzie łowieckim nr 40 na terenie części gminy Dragacz i części gminy Świecie w pasie pomiędzy rzeką Wisłą , a budową drogi krajowej S5 odbędzie się polowanie zbiorowe na drapieżniki łowieckie i bażanty. Polowanie odbędzie się w godzinach od. 9:00 do 13:00 . Zbiorka myśliwych na „Orlim Gnieździe w Czapelkach.


Odwołanie polowań

Informuję, że w dniach 19 i 20 stycznia 2019 roku na obszarze obwodu łowieckiego nr 40 odbędą się polowania zbiorowe na dziki w ramach zarządzonych polowań wielkopowierzchniowych. Polowania rozpoczną się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 13:00. Zbiórka myśliwych odbędzie się w Orlim Gnieździe w miejscowości Czapelki. Polowania zostaną przeprowadzone na terenie całego obwodu łowieckiego przez WKŁ nr 261 „Orzeł”.

Plan polowań - pobierz