Lokalny Program Rewitalizacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Lokalny Program Rewitalizacji

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji”

Gmina Świecie przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Gmina Świecie obecnie posiada uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji Uchwałą nr 295/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świecie na lata 2017-2023, który wymaga modyfikacji pod kątem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć przez gminę Świecie.

Celem opracowania aktualizacji LPR jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu z aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców tego obszaru.

Skierowany do konsultacji dokument stanowić będzie podstawę do ubiegania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów realizowanych przez gminę Świecie.

Zapraszamy do konsultacji ww. dokumentu, wypełniania i składania ankiet drogą elektroniczną lub składania ankiet w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców do dnia 06.08.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

Formularz konsultacji społecznych: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaTbLJrew2cVcYzC3Irs5shUv1UHGO1_wZaNztFahjRIaE6A/viewform