Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”

Projekt 1

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”

W dniu 21 lutego 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Świecie podpisał z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” umowę na realizację ww. projektu.
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" konkursu nr XI/PRO/EFS/2019.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinasowanie Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17 realizowanego przez Lokalną  Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W projekcie zaplanowano wiele atrakcyjnych zajęć:

 • Zajęcia z psychologiem
 • Trening Umiejętności Społecznych „LEGO TUS”
 • Warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się
 • Warsztaty logopedyczne
 • Zajęcia kreatywne, rękodzielnicze „Zdolne dłonie pełne pomysłów”
 • Zajęcia sportowo – ruchowe „Chcę, Mogę, Potrafię”
 • Warsztat zooterapii
 • Zajęcia z robotyki i programowania
 • Zajęcia integracyjno-kulturalne

- wyjście do kina
- wyjście do biblioteki
- muzykoterapia
- piknik integracyjny „Dzień rodziny”
- spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie udziału społeczności -  dzieci i młodzieży od 7 roku życia do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie, przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) w życiu społecznym, wsparcie procesu edukacji oraz rozwój kompetencji kluczowych w kształtowaniu umiejętności społecznych i życiowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 15 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Świecie w okresie od marca do listopada 2020 roku.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15 osób (4 K, 11 M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 15 osób (4 K, 11 M)

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 11 osób (2 K, 9 M)
 • Efektywność społeczna - 8 osób (2 K, 6 M)

Okres realizacji: marzec – listopad 2020 r.

Koszt całkowity zadania: 51 630,00 zł.
Dofinansowanie: 48 998,50 zł.

LGDHerb Świecia