Dotacje

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Dotacje

DOTACJE


AZBEST


Od 1998 roku w Polsce obowiązuje zakaz produkcji i stosowania azbestu. Musi on być usunięty i zutylizowany do 2032 r. zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
Wszyscy właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc/obiektów/urządzeń/instalacji przemysłowych, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, mają obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania do dnia 31 stycznia każdego roku odpowiednio:
•    Burmistrzowi Świecia (osoby fizyczne),
•    Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego (firmy).
W celu przyśpieszenia procesu usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest gmina Świecie daje możliwość pokrycia częściowych kosztów na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Osoba zajmująca się dotacją – Magdalena Arczyńska – 52 33 32 319.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Przydomowa oczyszczalnia ścieków lub szczelny zbiornik bezodpływowy jest rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości podłączenia do systemu kanalizacyjnego.
Na powyższe zadanie gmina Świecie udziela dotacji.
Osoba zajmująca się dotacją – Magdalena Arczyńska – 52 33 32 319.

CENTRALNE OGRZEWANIE, TERMOMODERNIZACJA, FOTOWOLTAIKA


W celu ograniczenia niskiej emisji, zmniejszenia strat ciepła w budynkach, gmina Świecie dofinansowuje przedsięwzięcia polegające na udzieleniu dotacji na inwestycje poprawiające stan środowiska naturalnego.
Środki jakimi dysponuje Gmina przeznacza się na:
- przyłącza gazowe,
-  przyłącza elektroenergetyczne o zwiększonej mocy,
- przyłącza do sieci centralnego ogrzewania,
- zbiorniki na olej opałowy,
- zbiorniki na gaz bezprzewodowy,
- urządzenia grzewcze solarne wraz z instalacja wewnętrzną,
- pompy cieplne wraz z instalacja wewnętrzną do c.o. lub pompy ciepła wraz z instalacją  
  wewnętrzną do c.o. i ciepłej wody użytkowej,
- pompy cieplne wraz z instalacja wewnętrzną do ciepłej wody użytkowej,
- kotłownia na gaz, olej opałowy, prąd elektryczny, drewno, słomę, pelety,
- termomodernizacja budynków,
- budowa instalacji fotowoltaicznych.

Osoba zajmująca się dotacją – Wiesław Ratkowski – 52 33 32 340.