Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marianki IV w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marianki IV w Świeciu

Fundusz Dróg Samorządowych

tytuł zadania:

„Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marianki IV w Świeciu”

 • data podpisania umowy: 01 października 2019 r.
 • zakres inwestycji:

a) roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonanie robót drogowych elementy ulic, kanalizacja deszczowa, oświetlenie,

 • umowa podpisana z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 • termin realizacji inwestycji: 23.07.2019 r. – 21.07.2020 r.
 • koszt inwestycji: koszt całkowity: 3 822 084,60 zł, wydatki kwalifikowalne: 3 822 084,60 zł, wartość dofinansowania: 1 911 042,30 zł
 • celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej w gminie Świecie