Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka

W dniu 21 lutego 2019 r. Zastępca Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.06.01.02-04-0002/18 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ww. projekt został wybrany do dofinansowania.

W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu działań:

 • Roboty budowlane - branża budowlana – wydatki kwalifikowalne
 • Roboty budowlane - branża sanitarna - wydatki kwalifikowalne
 • Roboty budowlane - branża elektryczna - wydatki kwalifikowalne
 • Promocję projektu - wydatki kwalifikowalne
 • Roboty budowlane – branża drogowa – wydatki niekwalifikowalne

Celem głównym przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Świecie poprzez utworzenie 80 miejsc żłobkowych. Celem szczegółowym projektu jest m.in. poprawa aktywności zawodowej rodziców wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki na dzieckiem do 3 roku życia.

W związku z realizacją projektu w 2020 r. osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
 • Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia [szt.] – 1 szt.

W 2021 r. planuje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – 80 osób
 • Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 40 osób

Koszt całkowity zadania: 6 519 662,92 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 5 682 184,96 zł.

Wydatki niekwalifikowalne - 882 443,33 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 4 799 741,63 zł. – 84,47 % kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji:

12.11.2018 r. do 31.01.2020 r.

 

ANEKS NR 1

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka

W dniu 05 lipca 2019 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr WP-II-C.433.6.3.2019 zawartej w dniu 21.02.2019 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 535 304,50

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 751 912,32 zł

Wydatki niekwalifikowalne wynoszą 783 392,18 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostaje niezmienione i wynosi: 4 799 741,63 zł, co stanowi 83,45% wydatków kwalifikowalnych

Wkład Gminy wynosi: 1 735 562,87 zł