Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Ochrona środowiska

Nadleśnictwo Dabrowa zaprasza do wzięcia udziału w akcji Narodowe Sadzenie Drzew. Celem akcji jest wsparcie idei zrównoważonej w funkcjach: gospodarczej, społecznej i przyrodniczej gospodarki leśnej, zainicjowanie współpracy między leśnikami, a społeczeństwem w zakresie współdziałania na rzecz przyrody oraz wykreowanie trendu wspólnego, corocznego sadzenia drzew. W siedzibie Nadleśnictwie Dąbrowa 26 kwietnia br.od godziny 9:00 do wyczerpania zapasów rozdawane będą za darmo sadzonki drzew ( lipy, świerki, j
23 kwietnia 2019

Akcja "Narodowe Sadzenie Drzew"

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego dolnego progu stabilizującego Stopnia Wodnego we Włocławku w dniu 18 kwietnia 2019 r. godzinach 9.00 – 12.00 nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez stopień wodny w wyniku czego dojdzie do obniżenia poziomu wody w Wiśle i czasowego pogorszenia warunków żeglugowych. Szczegółowe informacje w załączniku.
12 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie czasowego obniżenia poziomu wody w...

Utrudnienia w komunikacji miejskiejGmina Świecie informuje, że w terminie od 19.04.2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchuw obrębie estakady nad ul. Bydgoską w Świeciu. W związku z powyższym, wystąpią utrudnienia w realizacji komunikacji miejskiej związane z rozpoczęciem inwestycji ,,Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1(91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym”.
11 kwietnia 2019

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Spotkanie informacyjne „Czyste Powietrze”.
05 kwietnia 2019

Spotkanie informacyjne „Czyste Powietrze”

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
03 kwietnia 2019

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Ochrona pszczół
28 marca 2019

Ochrona pszczół.

Konkurs "Zielona Ławeczka"
27 marca 2019

Konkurs "Zielona Ławeczka"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".
25 marca 2019

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku.
25 marca 2019

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku.

Strony