Zimowisko w Poroninie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Zimowisko w Poroninie

17 stycznia 2020
Zimowisko w Poroninie

Na prośbę fundacji „Szansa dla Gmin” po przez Związek Zawodowy Rolnictwa, Gmina Świecie informuje, że jest organizowany wyjazd na zimowiska w okresie ferii zimowych przeznaczony dla dzieci z rodzin rolniczych, gdzie jedno z rodziców lub opiekunów ubezpieczone jest w KRUS. Jest również możliwy wyjazdu dziecka ubezpieczonego w ZUS. Prawo uczestniczenia w koloniach mają dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 16 roku życia. Numery telefonów do organizatorów: 669-772-149 oraz 693-296-470. Cena  10- dniowego pobytu  wynosi 550 zł/os przy opłacanych składkach KRUS oraz 1250 zł/os przy opłacaniu składek w ZUS. Miejsce pobytu: Poronin Ośrodek A. M. Sieczka ul. .J. Kasprowicza  41 a, 34-520 Poronin
W załączeniu szczegółowy plan pobytu oraz niezbędne dokumenty zgłoszeniowe

Program zimowiska

Karta kwalifikacyjna uczestnika pobytu

Oświadczenie opiekuna prawnego