Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego

04 października 2018

W wyniku przeprowadzonego głosowania w dniach od 15 września 2018 roku do 19 września 2018 roku nad projektami do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2019 rok  przyjęte zostały do realizacji niżej wymienione projekty.

 1. 1.     Projekty miejskie przyjęte do realizacji w 2019 roku:

a)     Nr 16 – Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw znajdującego się na polanie przy ul. Okrężnej -  350.000 zł,

b)    Nr  1 – Doprowadzenie sieci wodociągowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec” w Świeciu - 180.000 zł,

c)     Nr 13 – Muzyczna wizytówka miasta i gminy Świecie - doposażenie Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w instrumenty, odzież i osprzęt muzyczny - 149.160 zł,

d)    Nr 8 – Bezpieczny Strażak-Bezpieczny Mieszkaniec czyli zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przechowo - 11.400 zł,

e)     Nr  7 – Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik - 8.000 zł.

 1. 2.     Projekty wiejskie przyjęte do realizacji w 2019 roku:

a)     Nr 17 – Zadaszenie części trybuny stadionu LZS „Wisła” Gruczno - 127.465 zł,

b)     Nr 18 – Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wiąg w sprzęt pożarniczy (ratowniczo - gaśniczy) - 70.000 zł,

c)     Nr 23 – Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat" przy Przedszkolu na 11 w Grucznie - 30.000 zł,

d)     Nr 22 – Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Dziki i świetlicy - 50.000 zł,

e)     Nr 25 – Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Terespolu-Osiedle - 22.535 zł.