Wymieniono oprawy na osiedlu Paderewskiego w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Wymieniono oprawy na osiedlu Paderewskiego w Świeciu

15 czerwca 2020
Wymieniono oprawy na osiedlu Paderewskiego w Świeciu

Zakończono wymianę 71 opraw oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na osiedlu Paderewskiego  w Świeciu. Przedmiotowe zadanie objęte jest preferencyjną, częściowo umarzalną pożyczką z środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Oprawy objęte wymianą charakteryzowały się obniżoną skutecznością rozsyłu światła przy jednoczesnym wysokim poborze energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe wymiana opraw sodowych  na oprawy typu LED przyczyni się do uzyskania  znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej, poprawy bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego oraz wymiernych efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu o świetlenia ulicznego.  Koszt całkowity zadania wynosi 60 544,14 zł, natomiast przewidywane oszczędności związane z zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej wyniosą w ciągu roku kalendarzowego ok. 11 000,00 zł. Wymianą oświetlenia objęto ulice: Wyspiańskiego, Kossaka, Gierymskiego, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Stromą, Matejki oraz Malczewskiego.

Logo WFOŚiGW