Szkoła na językach

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Szkoła na językach

05 października 2016

W Zespole Szkół Menedżerskich zorganizowano obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych pod hasłem „To wygląda i brzmi znajomo”.

Konkurs szkolny z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych przeprowadzono 26 września. Rywalizacja międzyklasowa miała na celu ukazanie różnorodności językowej, kulturowej krajów Europy, kształtowanie postawy zrozumienia oraz tolerancji, propagowanie idei nauki języków obcych, pogłębianie wiedzy na temat kultury i historii Europy, przełamywanie barier językowych.

Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy i przy wsparciu wychowawców świetnie ukazali najważniejsze atrybuty i symbole kulturowe wybranego przez siebie kraju. To naprawdę „wyglądało i brzmiało znajomo”.

Wytypowane drużyny klasowe przygotowały scenki kabaretowe, niektóre w oparciu o własny scenariusz lub wykorzystując propozycje organizatora konkursu. W małej pigułce zobaczyć można było Wielką Brytanię, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Rosję i Polskę. W Menedżerze m.in. zagrali Beatlesi, śpiewał Placido Domingo, tańczono flamenco i zobaczyć można było rewelacyjną kreację aktorską uczniów w scenkach teatralnych, kosztując potraw europejskich w gustownie i symbolicznie „ubranych” salach lekcyjnych. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz perfekcją wykonanych zadań dzięki dopingowi i wsparciu wychowawców, najlepszymi jednak okazały się 3 drużyny reprezentujące poszczególne klasy.

Organizator konkursu (Dawid Chyłła) wraz z komisją konkursową (Justyna Michna, Hanna Bocian, Marlena Wojciechowska) przyznali I miejsce klasie IV T (prezentacja Włoch, wychowawca klasy: Karolina Kwaśniewska) oraz II miejsce (ex aequo) klasie II TA (prezentacja Niemiec, wychowawca klasy: Mirosława Krupa) i uczniom klasy III LO (prezentacja Wielkiej Brytanii, wychowawca klasy: Joanna Syta). Zwycięzcom wręczono dyplom, a dyrektor szkoły ufundował nagrody.

Dawid Chyłła
Oprac. (ap)

5.10.2016