Stypendium od pani premier

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Stypendium od pani premier

10 listopada 2014

Dwoje uczniów Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu odebrało stypendia od premier Ewy Kopacz.

5 listopada uczniowie Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu: Monika Sawicka z klasy III Liceum Ogólnokształcącego ,,Menedżer” oraz Paweł Piotrowski z  klasy II Technikum Informatyki odebrali z rąk premier Ewy Kopacz stypendium Prezesa Rady Ministrów (oboje na zdjęciu po prawej). Uroczystość wręczenia nagród za wysokie wyniki w nauce, a także szczególne uzdolnienia w wielu dziedzinach, odbyła się w Sali Kolumnowej Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Uczniowie Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu znaleźli się w grupie 98 uczniów wyróżnionych z całej Polski, a jednocześnie byli jedynymi reprezentantami  naszego powiatu.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie premier Ewy Kopacz, w którym podkreśliła, jak wysokim poziomem nauczania charakteryzują się polskie szkoły. W dalszej części spotkania młodzież wraz z opiekunami została zaproszona na uroczysty obiad u pani premier.

Dzień w Warszawie urozmaiciło  zwiedzanie budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także obejrzenie wystawy poświęconej przemianom w Polsce w 1989 r. oraz poszczególnym premierom.

Oprac. (ap)

10.11.2014