Sołtysi spotkali się w urzędzie miejskim [zdjęcia]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Sołtysi spotkali się w urzędzie miejskim [zdjęcia]

11 marca 2019

11 marca przypada Dzień Sołtysa. Z tej okazji sołtysi spotkali się z przedstawicielami władz gminy.

- Wiem, jak ważną funkcję pełnicie, poświęcając swój czas dla dobra mieszkańców waszych sołectw. Ze swojej strony mogę obiecać, że będziemy was wspierać, na ile to możliwe - mówił burmistrz Krzysztof Kułakowski.

O ważnej roli sołtysów wspominał też Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej, podkreślając, że są łącznikami między mieszkańcami sołectw i władzami gminy.

Tadeusz Pogoda, były wieloletni burmistrz, a obecnie radny sejmiku wojewódzkiego, przypomniał, że Świecie było jedną z pierwszych gmin w kraju, w której utworzono fundusz sołecki. Dzięki niemu sołectwa mogą przeprowadzać drobne inwestycje według własnego uznania i potrzeb, bez konieczności zabiegania o każdą złotówkę w gminie. Na fundusz przekazywane są raz w roku środki z budżetu samorządu, ich wielkość uzależniona jest od tego, ile dane sołectwo ma mieszkańców.

Radny Zbigniew Rydziel, przewodniczący komisji rolnictwa, zwracał uwagę  na to, jak bardzo zmieniły się wsie w naszej gminie od 1990 r., m.in. pod względem rozwoju infrastruktury.

Sołtysi otrzymali listy gratulacyjne i statuetki. Podczas spotkania skarbnik Marzenna Rzymek omówiła funkcjonowanie wydatków w funduszu sołeckim i zasady wynajmu świetlic wiejskich. Z kolei Marta Karolczak, kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, przedstawiła planowane zmiany w zasadach dotacji na utylizację azbestu.