Skład komisji Rady Miejskiej już ustalony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Skład komisji Rady Miejskiej już ustalony

04 grudnia 2018

WYKAZ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

1. Komisja Rewizyjna

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Adam Cieślak

przewodniczący

2.

Jerzy Klonowski

członek

3.

Jan Chudziński

członek

4.

Leszek Piotrowski

członek

5.

Ariel Stawski

członek

6.

Jerzy Sobotka

członek

 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Jerzy Sobotka

przewodniczący

2.

Waldemar Chudy

członek

3.

Jerzy Klonowski

członek

4.

Marcin Sarnecki

członek

 

3. Komisja Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Iwona Karolewska

przewodniczący

2.

Marcin Sarnecki

członek

3.

Paweł Knapik

członek

4.

Sebastian Glaziński

członek

5.

Grażyna Krzemińska

członek

 

4. Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Grażyna Styczeń

przewodniczący

2.

Waldemar Chudy

członek

3.

Adam Kufel

członek

4.

Jerzy Wójcik

członek

 

5. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Jan Chudziński

przewodniczący

2.

Adam Kufel

członek

3.

Adam Cieślak

członek

4.

Maciej Kaczmarek

członek

5.

Zbigniew Rydziel

członek

6.

Bogdan Tarach

członek

 

6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Henryk Mollus

przewodniczący

2.

Grażyna Krzemińska

członek

3.

4.

Paweł Knapik

Ariel Stawski

członek

członek

5.

Bogdan Tarach

członek

 

7. Komisja Oświaty i Kultury

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Sebastian Glaziński

przewodniczący

2.

Ariel Stawski

członek

3.

Adam Kufel

członek

4.

Grażyna Styczeń

członek

 

8. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Maciej Kaczmarek

przewodniczący

2.

Paweł Knapik

członek

3.

Iwona Karolewska

członek

4.

Sebastian Glaziński

członek

5.

Tomasz Szamocki

członek

 

9. Komisja Rolnictwa

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Zbigniew Rydziel

przewodniczący

2.

Bogdan Tarach

członek

3.

Henryk Mollus

członek

4.

Waldemar Chudy

członek

5.

Jan Chudziński

członek

6.

Iwona Karolewska

członek