Sesja Rady Miejskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Sesja Rady Miejskiej

05 grudnia 2018

Porządek obrad
III Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
6 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 12.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja przewodniczącego o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025,
b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018,
c) wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia wzoru informacji i deklaracji w tym podatku,
d) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie,
e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 841/2, nr 841/10, nr 841/11, nr 841/12, nr 841/13, nr 841/14, nr 841/15 i nr 842/4 położonych we wsi Morsk, gmina Świecie,
g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko,
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu,
i) wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 23/2 oraz zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej działki nr 260/6 i nr 260/5 w Świeciu,
j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
k) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
9. Wnioski komisji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie.