Rok pod znakiem inwestycji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Rok pod znakiem inwestycji

09 stycznia 2019

Rok 2018 był kolejnym, w którym Świecie przeprowadziło szereg inwestycji w rozwój gminy i poprawę jakości życia mieszkańców. Prezentujemy kilka z kilkudziesięciu zrealizowanych przedsięwzięć.

- Planując wydatki zawsze staramy się, aby były one racjonalnie rozłożone. Zależy nam, aby z inwestycji skorzystali zarówno mieszkańcy Świecia, jak i terenów wiejskich naszej gminy – podkreśla Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. - Siłą rzeczy budowa dróg czy remonty obiektów pochłaniają największe środki. Infrastruktura jest bardzo ważna, bo korzystają z niej nie tylko mieszkańcy, ale przyczynia się też do rozwoju gospodarczego. Nie zapominamy jednak o innych dziedzinach: sporcie, rekreacji, wypoczynku, oświacie, pomocy społecznej - wylicza burmistrz.  

Potwierdza to zestawienie, które przedstawia jednak tylko drobną część wszystkich zadań zrealizowanych w 2018 r.

Świecie jest postrzegane jako dynamicznie rozwijająca się gmina, co udowadniają niezależne rankingi.

- Pod względem zamożności zajmujemy 19 miejsce w kraju wśród 267 miast powiatowych – wskazuje Krzysztof Kułakowski. - Jesteśmy też na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. Od lat plasujemy się w pierwszej dwudziestce w Polsce. To pokazuje, że najlepszą metodą jest rozważny rozwój, bez ryzykownych i kosztownych inwestycji, które może są efektowne, ale niekoniecznie sprawdzają się w praktyce – argumentuje burmistrz.

Świecie jest również w ścisłej krajowej czołówce pod względem inwestycji w drogi, gospodarkę mieszkaniową, oświatę, ochronę zdrowia, opiekę społeczną, kulturę i sport. Plasuje się na 4 miejscu w kraju w kategorii miast powiatowych. - To ogromny sukces wszystkich mieszkańców, którzy przyczynili się do tego swoją ciężką pracą – zaznacza burmistrz Krzysztof Kułakowski.

Duży Blankusz na Mariankach. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z plaży, pomostów, boiska do siatkówki plażowej, ścieżki zdrowia, placu zabaw i kynoparku (terenu rekreacyjnego dla psów). Nie zabraknie też pływającej fontanny. A wszystko to będzie otaczało dużo zieleni.

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji. Odnowiony budynek wzbogacił się o segment, w którym mieści się aula wykorzystywana np. podczas uroczystości czy większych spotkań z rodzicami i dziećmi. Zamontowano też windę, zmieniono układ pomieszczeń na bardziej funkcjonalny i pobudowano nowe. OIiR świadczy pomoc około 130 niepełnosprawnym dzieciom.

Ścieżki rowerowe. W 2018 r. powstały kolejne odcinki ścieżek rowerowych. Asfaltowa ścieżka z Sulnówka w kierunku Wyrwy, do ogródków działkowych Przylesie, ma długość 1,4 km. Kolejną pobudowano wzdłuż ul. Małcużyńskiego do Wojska Polskiego, a następnie do ul. Różanej. Najdłuższa, bo 8-kilometrowa ścieżka rowerowa prowadzi od Parku Wodnego przez Dworzysko do Gruczna.

Przedszkole w Grucznie. W budynku szkoły w Grucznie wygospodarowano nowe sale na drugi oddział przedszkolny. Sale są doskonale wyposażone. Jedna z nich, po rozsunięciu drzwi harmonijkowych, niemal dwukrotnie zwiększa swoją powierzchnię. Jest ona wykorzystywana np. podczas przedszkolnych uroczystości.

Ośrodek nad jeziorem Deczno. Wyremontowano trzy pomosty na jeziorze. Drewniane deski zastąpiły deski kompozytowe, znacznie bardziej odporne na wilgoć i pękanie. Wyremontowano też pawilon noclegowy w sąsiedztwie Yacht Clubu Columbus. Każdy z czterech znajdujących się tam pokoi ma własną łazienkę.

Szlak spacerowy na Diabelcach. Z myślą o mieszkańcach i turystach naprawiono betonowe schody znajdujące się w pobliżu Nowego Szpitala, odnowiono istniejące pomosty i zbudowano jeden nowy, utwardzono też ścieżki i przycięto zieleń w miejscach, w których utrudniała przechodzenie. W punktach widokowych pojawiły się nowe ławy i stoły.

Przebudowa ulicy Słowackiego. Pierwszy etap przewiduje modernizację fragmentu od Przedszkola nr 2 do skrzyżowania z ul. Krasickiego. Potem rozpocznie się przebudowa pozostałej części, czyli do ul. Prusa. W sumie modernizacji zostanie poddany 445-metrowy odcinek ulicy. Inwestycja zakłada poszerzenie jezdni, naprawę chodników oraz nasadzenie nowych, mniejszych drzew. Zostanie też wymieniona rura tranzytowa, co wpłynie na poprawę jakości wody oraz powstanie kanalizacja deszczowa.