Ponad milion złotych do podziału w nowym budżecie obywatelskim

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ponad milion złotych do podziału w nowym budżecie obywatelskim

02 sierpnia 2019

Podczas lipcowej sesji radni przyjęli nową uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie.

Zwiększeniu uległa wielkość budżetu. Na realizację projektów przeznaczono 1,1 mln zł, a więc o 100 tys. zł więcej niż dotychczas. Z tej kwoty 750 tys. zł będzie przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć w mieście, a 350 tys. zł na wsi.

Każdy mieszkaniec może zgłaszać dowolną liczbę projektów w ramach puli miejskiej i wiejskiej, ale ten sam projekt nie może być zgłoszony do dwóch puli jednocześnie. Wnioskodawcy muszą zebrać podpisy 20 mieszkańców na inwestycje w mieście i 5 na wsi. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

Formularze zgłoszeniowe propozycji projektu i Listy poparcia projektu będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.budzetobywatelski.swiecie.eu oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Projektodawca zobowiązany jest złożyć projekt w terminie do dnia 31 lipca każdego roku  W 2019 roku termin składania projektów wydłuża się do dnia 14 sierpnia.

Szacunkowy koszt realizacji jednego projektu, obejmujący koszty jego wykonania, koszty eksploatacji w roku wykonania nie może być wyższy niż 375.000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach puli miejskiej i 175.000 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach puli wiejskiej.

Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:
1) w formie elektronicznej na formularzu do głosowania umieszczonym na  stronie internetowej Will open in new windowBudżet Obywatelski
2) w formie pisemnej, poprzez wypełnienie formularza do głosowania w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Każdy mieszkaniec gminy może oddać tylko 1 głos.

Głosowanie odbywa się poprzez rozdysponowanie przez mieszkańca przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. Niewykorzystanie wszystkich punktów nie wpływa na ważność głosu.

Wszelkie dodatkowe informacje: budzetobywatelski.swiecie.eu.