Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy zamku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy zamku

25 marca 2020

Spółka Kontbud z Bydgoszczy wykona pierwszy etap przebudowy i rozbudowy zamku w Świeciu.

We wtorek w podpisaniu umowy w Urzędzie Miejskim w Świeciu uczestniczyli Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia, Marzenna Rzymek, skarbnik gminy, Zbigniew Jasiecki, prezes Kontbudu, Zbigniew Palicki, członek zarządu, Dariusz Sobek, inspektor nadzoru i Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.

- To jedna z największych inwestycji, pod jaką składam podpis, odkąd objąłem ten urząd – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Za kilka lat mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać nie tylko z bardziej funkcjonalnego obiektu, ale też z zagospodarowanego terenu wokół.

Spośród sześciu firm, które stanęły do przetargu wybrano spółkę Kontbud z Bydgoszczy, która zaproponowała najniższą stawkę - 6 mln 741 tys. zł.

- Dzięki temu, że dostaliśmy 2,5 mln zł unijnego dofinansowania, udział własny miasta będzie znacznie mniejszy – zaznacza burmistrz.

Realizacja pierwszego etapu przebudowy zamku zakłada remont piwnic skrzydła wschodniego i północnego. Na wieżę dostaniemy się kręconymi schodami, po wejściu przez drzwi znajdujące się u jej podstawy. Zostaną też odtworzone gwiaździste sklepienia nad kaplicą i kapitularzem oraz odbudowana ściana między nimi. Będą w nich się mieściły sale wystawowe Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, która przeniesie się z ul. Kopernika.

Wykonane zostaną fundamenty szybu windowego, ale sama winda, podobnie jak remont dachu, który ma być dwuspadowy i pokryty dachówkami, to już zadanie na drugi etap, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Prace potrwają do końca maja 2021 r.

Gmina przekaże plac budowy Kontbudowi na początku przyszłego tygodnia.