Otrzymaliśmy pieniądze na klub młodzieżowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Otrzymaliśmy pieniądze na klub młodzieżowy

25 lutego 2020

W siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” podpisano umowy o przyznaniu grantów. Wśród beneficjentów była też gmina Świecie.

Świecie dostało 49 tys. zł na utworzenie klubu młodzieżowego, w ramach którego będą odbywały się warsztaty radzenie sobie ze złością, lękiem, stresem i uczące asertywności, a także treningi uczenia się i zapamiętywania, zajęcia sportowe i rękodzielnicze, zooterapia i warsztaty logopedyczne. Projekt będzie realizował Ośrodek Integracji i Rehabilitacji.

- To bardzo ciekawa propozycja dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz szansa na integrację – podkreśla Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Oprócz burmistrza, umowę w imieniu naszej gminy podpisała skarbnik Marzenna Rzymek. Informacje o naborze do Klubu Młodzieżowego „Wesoła Przystań” tutaj.