MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem! zapraszamy do II edycji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem! zapraszamy do II edycji

08 października 2018
MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem! zapraszamy do II edycji

Trwa rekrutacja zespołów młodzieżowych do II edycji programu Fundacji Veolii Polska i Centrum UNEP/GRID Warszawa: Młodzi Obserwatorzy Przyrody – tworzymy miasto z klimatem!  Do 15 października 2018 roku potrwa przyjmowanie zgłoszeń młodych mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w konkursie na eko-projekt.

W ramach konkursu młodzież będzie miała szansę pogłębić swoją wiedzę na temat  na temat roli, jaką pełnią przestrzenie zielone w mieście, sprawdzić się w działaniach na rzecz swojego miasta, przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwić adaptację miasta do zmian klimatycznych.  Program realizowany jest w 5 polskich miastach: Chrzanowie, Przasnyszu, Świeciu, Tarnowskich Górach i Zamościu.
W tegorocznej edycji konkursu skupiamy się na zachowywaniu i tworzeniu wysokiej jakości zielonych przestrzeni publicznych. Bez nich nie może być bowiem mowy o budowaniu zdrowych, zrównoważonych i przyjaznych mieszkańcom miast, odpornych na negatywne skutki zmian klimatycznych – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Rekrutacji zespołów towarzyszyły bezpłatne warsztaty edukacyjno-przyrodnicze dla osób, które chcą wspierać młodzież w działaniach na rzecz zielonego, przyjaznego mieszkańcom miasta. Poza narzędziami pozwalającymi na badanie wpływu roślinności na klimat miasta, sposobami na zachęcanie młodzieży do myślenia o zielonej infrastrukturze w mieście czy wskazówkami, jak efektywnie współpracować na rzecz kształtowania zieleni w mieście, uczestnicy mieli okazję poznać nowoczesne aplikacje mobilne, w tym np. ułatwiające stworzenie interaktywnych mapy zielonego miasta.

Zgromadzonych w sali Miejskiej Bibliotece Publicznej przywitali Burmistrz Tadeusz Pogoda, Zastępca Burmistrza Krzysztof Kułakowski oraz kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu Waldemar Fura. Pani Marta Karolczak, kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, opowiedziała o zrealizowanych już i planowanych zielonych inwestycjach w mieście, wskazując także miejsca, które mogą być ciekawe dla młodzieży przy pracy nad eko-projektami.
Zależy nam, aby promować ochronę bioróżnorodności w miastach, w których działamy, ale także, aby zainteresować tematyką ekologii młodych ludzi. Wiemy jednak, że bez zaangażowanych pasjonatów - lokalnych aktywistów, nauczycieli, pracowników bibliotek, domów kultury czy organizacji pozarządowych, to się nie uda. Dlatego wzmacniamy liderów, proponując im zestaw narzędzi i metod edukacyjnych pomagające angażować dzieci i młodzież w działania na rzecz swojego miasta - mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR w Grupie Veolia w Polsce, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska. Zachęceni dotychczasowymi doświadczeniami działań społecznych w średnich miastach, liczymy, że w działania młodzieży włączą się także inne organizacje, instytucje i będziemy świadkami międzypokoleniowych działań na rzecz przyjaznych mieszkańcom miast.  – dodała.  
Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie własnego eko-projektu – pomysłu na działanie wzmacniające rolę zieleni w przestrzeni miejskiej. Uczestników będą wspierać lokalni partnerzy, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci grupy Veolia w Polsce. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do głosowania na najlepsze eko-projekty i włączenia się w działania na rzecz środowiska. Autorzy najlepszych eko-projektów otrzymają środki na ich realizację. Przewidziane są także nagrody dla zwycięskich zespołów. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa, a opiekun zespołu tytuł "Lidera eko-projektów młodzieżowych".
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: http://mlodziobserwatorzy.edu.pl/zgloszenie. Zespół do konkursu zgłasza jego pełnoletni opiekun (nauczyciel, wychowawca, rodzic, pracownik organizacji pozarządowej lub innej niż szkoła instytucji publicznej), podając dane organizacji/szkoły, swoje oraz podstawowe informacje o zespole konkursowym (liczba członków i ich wiek). Termin zgłoszeń upływa 15 października br.
Zachęcamy do odwiedzenia profilu FB/MlodziObserwatorzyPrzyrody oraz strony projektu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat konkursu i planowanych działań.
Wszelkie pytania związane z programem prosimy kierować na adres: konkurs [at] mlodziobserwatorzy.edu.pl

Inicjator programu: Fundacja Veoila Polska.
Partner merytoryczny programu: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Patronaty: Miasto Chrzanów, Miasto Przasnysz, Miasto Świecie, Miasto Tarnowskie Góry, Miasto Zamość

***

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i inwestycji społecznych. Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie.  www.fundacja.veolia.pl

Centrum UNEP/GRID-Warszawa powstało 17 września 1991 roku. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database - światowej bazy danych o zasobach Ziemi), utworzonej przez agendę ONZ UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kontakt:

Małgorzata Konkol, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
@: malgorzata.konkol [at] gridw.pl
T.: + 48 784 484 104

Anna Hincz, Fundacja Veolia Polska
@: anna.hincz [at] veolia.com
T: + 48 667 623 511

Załącznik: