Konkurs plastyczny - wydłużenie terminu nadsyłania prac

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Konkurs plastyczny - wydłużenie terminu nadsyłania prac

26 września 2019

Urząd Miejski w Świeciu zaprasza uczniów klas 1 -6 szkół  podstawowych z terenu miasta Świecie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Miasto światłem stoi”, który realizowany jest w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Głównym celem  konkursu jest zapoznanie uczniów z tematyką potrzeby oświetlania miasta. Jednym z elementów tematycznych pracy powinno być bezpieczne dziecko na oświetlonym przejściu dla pieszych. Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego  124, 86-100 Świecie, pokój nr 25 lub 26 do dnia 15 listopada  2019 r. do godz. 15.00. Laureaci  konkursu za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają nagrody. Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się poniżej w regulaminie konkursu plastycznego.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2