Komunikat w sprawie terminu otwarcia żłobków i przedszkoli w gminie Świecie!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Komunikat w sprawie terminu otwarcia żłobków i przedszkoli w gminie Świecie!

04 maja 2020

Drodzy Mieszańcy Gminy Świecie!
Zgodnie z zasadami przedstawionymi przez rząd od środy 6 maja możliwe jest ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli – konkretna decyzja w tym względzie podejmowana jest każdorazowo przez organ założycielski danej placówki.

W związku z powyższym informuję, że działając jako organ założycielski, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, podjąłem decyzję, że żłobki, przedszkola oraz oddziały „zerowe” prowadzone przez Gminę Świecie pozostaną zamknięte przynajmniej do dnia 17 maja 2020 r.

Obecnie sytuacja jest bardziej poważna niż kilka tygodni temu, kiedy odgórną decyzją zamknięto wszystkie placówki oświatowe i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mamy 18. potwierdzonych przypadków chorych na CoVid 19 w gminie Świecie oraz bardzo duże ognisko zachorowań w oddalonym o zaledwie kilka kilometrów Chełmnie. Istnieje poważne zagrożenie epidemiczne, które dotyczy nie tylko dzieci, nauczycieli i ich rodzin, czy też całego personelu obsługi i administracji placówek oświatowych, ale swoim zakresem wykracza poza granice lokalne.

Dlatego kierując się odpowiedzialnością za zdrowie mieszkańców, nie mogłem zdecydować o otwarciu przedszkoli i żłobków w terminie 6 maja 2020 r. Zapewniam, że wraz pracownikami tut. urzędu i podległych mu jednostek oświaty podjęliśmy już działania, które pozwolą wznowić funkcjonowanie tych placówek oraz instytucji w możliwie szybkim terminie (poprzez odpowiednie ich wyposażenie w środki ochronne i urządzenia dezynfekcyjne oraz dostosowanie do wytycznych związanych z prowadzeniem opieki w reżimie sanitarnym, co wiąże się również z koniecznością reorganizacji systemu pracy).

Przypominam, że rodzice/opiekunowie dzieci do lat 8, dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (aktualnie przedłużono tą formę wsparcia do 24 maja). Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy - wzór dostępny jest na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

O dalszych działaniach, wspólnie z dyrektorami poszczególnych placówek, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Paweł Knapik
Zastępca Burmistrza Świecia