INFORMACJA BURMISTRZA ŚWIECIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

INFORMACJA BURMISTRZA ŚWIECIA

10 października 2019
INFORMACJA BURMISTRZA ŚWIECIA

INFORMACJA BURMISTRZA ŚWIECIA

o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018r., poz. 1496)

Działając zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Poraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1496), informuję że w dniu 17 września 2019 r., wpłynął do Rady Miejskiej w Świeciu, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (usługi biurowe) na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami, zlokalizowanego na działkach nr 259/10, 259/12, 259/36 oraz na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 259/10, 259/12, 259/36, 259/37, 261/1, 261/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Świecie gmina Świecie. Wniosek na wezwanie Burmistrza Świecia został uzupełniony w dniu 4 października 2019 r.

Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie w godzinach pracy urzędu oraz na stronie: www.bip.swiecie.eu w zakładce ogłoszenia i informacje.

Stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 11 w/w ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uwagi do powyższego wniosku można składać w formie papierowej – na adres Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r, poz. 123) na adres e-mail: urzad.miejski [at] swiecie.eu. lub ratkowski [at] swiecie.eu, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wnioskodawcy, jego adresu oraz przedmiotu wniosku.

Więcej informacji - przejdź