Goście z Pieszyc odwiedzili Świecie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Goście z Pieszyc odwiedzili Świecie

21 czerwca 2013

Podczas wizyty delegacji z partnerskiego miasta podpisano program współpracy na najbliższy rok.

Pieszyce to 9-tysięczne miasto na Dolnym Śląsku. Współpraca samorządowa miedzy obydwoma miastami rozpoczęła się w związku z powodzią w 1997 r., która dotknęła Pieszyce. Od tamtej pory obydwa miasta dzielą się doświadczeniami samorządowymi i utrzymują współpracę kulturalną. Ponadto organizowane są corocznie wymiany kolonijne dla dzieci.

Goście z Pieszyc gościli w Świeciu od 7 do 9 czerwca. Uczestniczyli w obchodach Dnia Papiernika oraz odwiedzili firmę Bart w Sulnowie, producenta tektury falistej i opakowań. Rozmawiano także na temat nowych przepisów o zagospodarowaniu odpadów komunalnych i wymieniono się doświadczeniami w tym zakresie. Owocem wizyty było podpisanie programu współpracy.

- W tym roku zamierzamy skorzystać z doświadczeń Pieszyc we wprowadzaniu elektronicznego obiegu dokumentów. Natomiast w przyszłym roku zaplanowano przyjazd piłkarzy z partnerskiej gminy i wspólne treningi z zawodnikami z naszego miasta – wyjaśnia Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.

W skład delegacji z Pieszyc weszli burmistrz Mirosław Obal, wiceburmistrz Paweł Brzozowski, Urszula Kordiak, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Małgorzata Fiks, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej.  Świecie reprezentowali burmistrz Tadeusz Pogoda, wiceburmistrz Zbigniew Podgórski, Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej, skarbnik gminy Marzenna Rzymek i sekretarz Leszek Żurek.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI
FOT. ARCHIWUM

21.06.2013