Dzień Czystego Powietrza

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Dzień Czystego Powietrza

06 grudnia 2018

Już kolejny raz 23 listopada 2018 r. Gmina Świecie, na czele z Burmistrzem Świecia – Panem Krzysztofem Kułakowskim, wzięła udział w obchodach „Dnia Czystego Powietrza”, organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Świeciu. Gmina Świecie razem z dziećmi stanowczo wyraziła swój sprzeciw, mówiąc „STOP!” dla palenia odpadów w domowych piecach.
Uczniowie wraz z nauczycielami i przedstawicielami Urzędu Miejskiego Świeciu, Rady Miejskiej w Świeciu, Zarządu Starostwa Powiatowego w Świeciu, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu, Straży Miejskiej w Świeciu oraz Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, podczas przemarszu ulicami Starego Miasta w kierunku Dużego Rynku, informowali mieszkańców Świecia, jakie zagrożenie niesie za sobą palenie odpadów w instalacjach grzewczych naszych domów, mieszkań. Dzieci głośno skandowały hasła, które odnosiły się do wpływu toksycznych substancji, powstałych w wyniku palenia śmieci, na nasze zdrowie. Szkolny zespół taneczny zorganizował taniec, przedstawiający walkę czystego powietrza z powietrzem zanieczyszczonym toksycznymi związkami. Dzieci rozdawały również naszym mieszkańcom ulotki tematyczne, edukujące o negatywnych skutkach niskiej emisji. W ramach obchodów „Dnia Czystego Powietrza” zorganizowano także konkurs plastyczny pod hasłem: „NIE PAL ŚMIECI – NIE TRUJ!”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, które między innymi ufundowała Gmina Świecie.
Gmina Świecie od wielu lat wspiera akcje związane z ochroną powietrza. Jak również udziela datacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji zmniejszających emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, realizowanych w budynkach oraz lokalach zajmowanych przez gospodarstwa domowe.
Powyższe, co nas niezmiernie cieszy,  znalazło odzwierciedlenie w „Rankingu Samorządów 2018” – opublikowanym w listopadowym wydaniu gazety „Rzeczpospolita”. W rankingu tym Gmina Świecie znalazła się na IX miejscu w kraju wśród gmin miejskich, które cyt.: „chętnie wydają miliony na ochronę powietrza”.
Fotorelacja z obchodów „Dnia Czystego Powietrza”