Dofinasowanie do fotowoltaiki i innych mikroinstalacji OZE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Dofinasowanie do fotowoltaiki i innych mikroinstalacji OZE

19 lutego 2020
Dofinasowanie do fotowoltaiki i innych mikroinstalacji OZE

Gmina Świecie planuje złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach działania: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z możliwością przystąpienia do konkursu na pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na montaż instalacji fotowoltaicznych i innych mikroinstalacji OZE (pompy ciepła, mikroinstalacje wykorzystujące do zasilania biomasę) Urząd Miejski w Świeciu zwraca się do Mieszkańców z propozycją przystąpienia do udziału w konkursie.

Jeżeli :
• Posiadasz tytuł prawny do budynku/budynków/działki położonych na terenie gminy Świecie;
• Dysponujesz środkami finansowymi na pokrycie kosztów wkładu własnego w konkursie (50% kosztów netto + podatek VAT 8%) oraz środkami finansowymi na pokrycie kosztów projektu technicznego instalacji;
• Twój budynek/budynki/działka spełniają warunki techniczne montażu ww. instalacji
(np. odpowiednie naświetlenie dachu do montażu paneli, posiadanie wolnej powierzchni działki pod montaż paneli);

Ten konkurs jest dla Ciebie.

Gmina Świecie w imieniu indywidualnych Mieszkańców planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z zasadami konkursu. Każdy przystępujący do projektu może liczyć na pokrycie 50 % kosztów netto instalacji paneli fotowoltaicznych lub kosztów zmiany źródeł ogrzewania.

W celu potwierdzenia chęci udziału w programie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Na zgłoszenia czekamy do 02 marca 2020 r. Ankiety wraz z załącznikiem można przesyłać drogą mailową na adres: gospodarka.rozwoj [at] swiecie.eu (podpisany skan) lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Po przeanalizowaniu zainteresowania Mieszkańców programem, rozpoczniemy cykl spotkań informacyjnych dla chętnych Mieszkańców.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 33 33 050 lub 52 33 32 330