Co nowego w remontowanym zamku?

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Co nowego w remontowanym zamku?

26 lipca 2020

Ułożono już płyty zabezpieczające sklepienia nad piwnicą wschodnią. Równolegle z pracami na zewnątrz trwa układanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w środku warowni. Wyrosła też nowa ściana.

Roboty remontowe przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Niedawno ułożono płyty sprężone kanałowe nad sklepieniem piwnicy wschodniej. Dzięki temu, że opierają się na ścianach piwnicy, ciężar nie jest przenoszony na sklepienia. Ostatnim elementem, który trzeba jeszcze wykonać w tej części jest zaizolowanie płyt przed wodą, aby ta nie mogła już dostawać się do piwnicy.

Niemal równolegle z rozpoczęciem prac na dziedzińcu firma Kontbud z Bydgoszczy zajęła się wnętrzem warowni, którą czeka prawdziwa metamorfoza. Jednym z jej elementów będą instalacje wodna i kanalizacyjna.

Powili dobiega też końca murowanie ściany oddzielającej piwnice od reszty zamku. Będzie ona pełnić m.in funkcję wsparcia dla szybu windy.

- W pracach murarskich wykorzystywane są specjalne, ręcznie wykonywane, cegły o parametrach niemal identycznych, jak te użyte przy budowie świeckiego zamku - tłumaczy inżynier budowy Sebastian Pilch. - To samo dotyczy zaprawy murarskiej. Ta średniowieczna jest znacznie jaśniejsza od tej używanej współcześnie w budownictwie.       

Pierwszy etap przebudowy zamku zakłada remont piwnic skrzydła wschodniego i północnego. Na wieżę dostaniemy się kręconymi schodami, po wejściu przez drzwi znajdujące się u jej podstawy.

Zostaną też odtworzone gwiaździste sklepienia nad kaplicą i kapitularzem oraz odbudowana ściana między nimi. Będą w nich się mieściły sale wystawowe Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, która przeniesie się z ul. Kopernika.

Wykonane zostaną fundamenty szybu windowego, ale sama winda, podobnie jak remont dachu, który ma być dwuspadowy i pokryty dachówkami, to już zadanie na drugi etap, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Prace potrwają do końca maja 2021 r.

Pierwszy etap przebudowy zamku będzie kosztował 6 mln 741 tys. zł.

- Dzięki temu, że dostaliśmy 2,5 mln zł unijnego dofinansowania, udział własny miasta będzie znacznie mniejszy – zaznacza burmistrz Krzysztof Kułakowski.