Burmistrz nie jest już samotny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Burmistrz nie jest już samotny

25 października 2016

Dzieci i młodzież objęły opieką grób Leona Neumanna, pierwszego burmistrza Świecia po odzyskaniu niepodległości.  

Klub Miłośników Historii KaMuH od początku istnienia stara się stworzyć społeczny ruch poparcia dla kultywowania lokalnej historii i dbałości o pamięć ludzi i wydarzeń, które miały wpływ na dzieje naszego miasta i regionu. Dzieje się to m.in. poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli, szkół podstawowych oraz z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych.

Na apel KaMuHa o objęcie patronatem i opieką grobu Leona Neumanna, pierwszego po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. komisarycznego burmistrza Świecia, odpowiedziały Przedszkole nr 9 („Pod Klonem”) i młodzież skupiona przy bibliotece Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Leon Neumann otrzymał 1923 r. z rąk prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego tytuł Honorowego Obywatela Świecia za zaangażowanie patriotyczne w okresie zaboru pruskiego i wkład w czyn zbrojny podczas wojny polsko-sowieckiej.

Burmistrz był jednocześnie kupcem i przedsiębiorcą, co w naturalny sposób koresponduje z oświatowym kierunkiem, jaki realizuje ZSP w Świeciu. Żona Leona Neumanna, Wanda, zakładała pierwsze w Świeciu „ochronki” dla dzieci, jak nazywano wtedy przedszkola, więc również zaangażowanie obecnych przedszkolaków w opiekę nad grobem burmistrza jest jednocześnie dbałością o własną historię.

25.10.2016