Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

06 czerwca 2017


Gmina Świecie przystępuje do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecie na lata 2017 – 2023.

Gmina Świecie posiada Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świecie na lata 2008-2017, który wymaga obecnie aktualizacji.

Ideą, dla której przystępuje się do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecie jest dokładna diagnoza obszarów problemowych, występujących na terenie Gminy. Wyniki tej diagnozy zostaną dokładnie opisane w niniejszym dokumencie. Rezultaty zamieszczonych tam analiz zostaną wykorzystane do wyłonienia obszarów zdegradowanych na obszarze Gminy. Z wyznaczonego obszaru zostanie wyznaczony obszar działań rewitalizacyjnych (obszar rewitalizacji), gdzie przeprowadzane zostaną działania mające przyczynić się do zniwelowania lub minimalizowania negatywnych zjawisk w Gminie Świecie.

Celem opracowania aktualizacji LPR jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu z aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców tego obszaru.

Sporządzony dokument musi być spójny z dokumentami strategicznymi wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi w szczególności:
•    wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
•    wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności wytycznymi wskazanymi w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursem na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – II edycja;
•    innymi dokumentami obowiązującymi na szczeblu regionalnym i krajowym, w tym Narodowym Planem Rewitalizacji, Ustawą o samorządzie gminnym, elementami Ustawy o rewitalizacji, Wytycznymi obszarowymi MliR w zakresie CT9, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajową Polityką Miejską.

Opracowany dokument LPR będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów realizowanych przez gminę Świecie

W najbliższym czasie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przygotowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji.


Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Po gospodarsku o gminie

Budowa nowych parkingów, malejące bezrobocie, sytuacja prawna właścicieli kamienic oraz strategia rozwoju gminy i program rewitalizacji – to tylko niektóre tematy, które omawiano na spotkaniu rady gospodarczej.

Społeczna Rada Gospodarcza Gminy Świecie skupia przedstawicieli dużego, średniego i małego biznesu. W odbywających się dwa razy do roku spotkaniach omawiają oni z władzami Świecia aktualne tematy dotyczące spraw gospodarczych.

Podczas środowego posiedzenia Justyna Brzoskowska, kierownik wydziału gospodarki, przedstawiła założenia Strategii Rozwoju Gminy (pisaliśmy o tym tutaj) oraz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (więcej tutaj). Zachęcała również przedsiębiorców do wypełnienia ankiet, których wyniki posłużą do opracowania strategii.

Burmistrz Świecia zwrócił uwagę, że coraz mniej firm zgłasza się do przetargów organizowanych przez gminę.

- Wynika to głównie z tego, ze nie są to łatwe i szybkie pieniądze. Często inwestycje są dość skomplikowane i wymagają zatrudnienia podwykonawców – argumentował burmistrz Tadeusz Pogoda.

Burmistrz wskazał też na malejące bezrobocie. Ilość osób bez pracy spadła w ciągu kilku lat z około 3 tys. do mniej niż tysiąca.

Część członków rady skarżyła się na ograniczone możliwości w przypadku eksmisji lokatorów nie płacących czynszów. Ich zdaniem, przyczynia się to do „psucia” nie tylko sytuacji na rynku nieruchomości i odbija się na stanie kamienic, ale też nie pozwala na remont lokali i wynajęcie ich osobom o zasobniejszych portfelach.

- Im więcej ściągniemy na stare miasto przedstawicieli klasy średniej, tym mniejsze ryzyko, że zamieni się ono w podupadłą dzielnicę, zamieszkaną głównie przez podopiecznych pomocy społecznej – przekonywali.

Burmistrz argumentował, że rozwiązania prawne w tym zakresie nie leżą w kompetencjach gminy, a stan niektórych kamienic wynika również z nieuregulowanej sytuacji prawnej czy sporów toczonych przez współwłaścicieli budynków.

- Myślę, że dobrą wiadomością zarówno dla prowadzących interesy, jak i dla mieszkańców, będzie to, że planujemy budowę parkingów przy ul. Wodnej i Nadbrzeżnej. Oczywiście trzeba będzie dojść kawałek do punktów handlowych i usługowych przy ul. Klasztornej czy Dużym Rynku. Nie ma jednak innego wyjścia na rozładowanie problemu z parkowaniem na starym mieście z powodu braku miejsca – wyjaśniał Tadeusz Pogoda.

Kolejne spotkanie rady gospodarczej odbędzie się we wrześniu. Przedstawiciele biznesu zapoznają się na nim m.in. z założeniami budżetu gminy na 2018 r.


Jakie problemy ma stare miasto? Wypełnij ankietę.

W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 gmina zachęca do wzięcia udziału w ankiecie.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów, czynników i zjawisk kryzysowych występujących na terenie Śródmieścia i Starego Miasta w Świeciu oraz potrzeb i oczekiwanych działań w zakresie rewitalizacji, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tego terenu.

Ankiety można wypełniać do 6 października 2017 r. Szczególnie interesuje nas opinia mieszkańców obszaru Śródmieście – Stare Miasto.

Link do ankiety – tutaj.


Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – zobacz opracowanie

Celem opracowania aktualizacji LPR jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu z aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców tego obszaru.

Poniżej do pobrania opracowanie aktualizacji LPR oraz formularz konsultacji społecznych.