Świecie dla Przedsiębiorców

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Świecie dla Przedsiębiorców

10 maja 2020

W dniu 30 kwietnia 2020 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Świeciu na której zostały podjęte uchwały dotyczące pomocy dla przedsiębiorców ze strony Gminy Świecie.

 1. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące maj i czerwiec, nie dłużej niż do 30 września 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Odroczenie płatności nastąpi po złożeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku oświadczenia, które stanowi załącznik do uchwały. (Uchwała nr 148/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2020 roku).
 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy byli objęci zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Ulga z powyższego tytułu nastąpi po złożeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku poniższych dokumentów:
  • oświadczenia o pogorszeniu się płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19 które stanowi załącznik do uchwały (Uchwała nr 147/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2020 roku),
  • formularza o pomocy publicznej,
  • korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (w przypadku osób fizycznych) lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami (w przypadku osób prawnych).

Poniżej załączniki do pobrania.